เครื่องมือวัดความแข็ง

Hardness Testers

วัด Rockwell Harness (HRC) และ Shore D